KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni 
Veri sorumlusu Sini Köşk nezdinde kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir.
Sipariş alınması ve müşteri memnuniyeti kapsamında şikayetlere cevap verilmesi için çağrı merkezi aracılığıyla siz değerleri müşterimizin ad, soy ad, adres, telefon numarası vb. kişisel verileri temin edilmektedir. Çağrı merkezi aracılığıyla şirketimizle iletişime geçen kişilerin iletmiş olduğu bilgiler, otomatik kayıt sistemleri aracılığıyla, başta tüketici mevzuatı olmak üzere ilgili yasal yükümlülüklere uygun olarak işlenmekte ve ilgili kişinin her bir aramasında güncellenerek saklanmaktadır. Şirketimiz nezdinde işlenen kişisel veriler talep halinde yasal yükümlülükler kapsamında ilgili kamu kuruluşlarına aktarılmaktadır.
Hassasiyetle belirtmek isteriz ki KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizin güvenliğine ilişkin daha fazla bilgi edinmek ve talepleriniz için bilgi@sini.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.